Obchodné podmienky kurz - Homeopatické poradenstvo v Nitre - www.ferencziova.sk

Obchodné podmienky kurz

Predávajúci:

Mgr. Dagmar Ferencziová - Lýceum
Stračia 72
949 Nitra

IČO: 40 49 35 63
DIČ: 1042988562
nie som platcom DPH

Zodpovedná osoba: Dagmar Ferencziová
e-mail: ferencziova@ferencziova.sk

Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Staničná 9, P.O. Box 49A; 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/ 772 02 16

Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá naplnila podmienky uvedené v druhom bode týchto VOP.  

2. Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj kurzu predávajúcim, kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.

Kupujúci objednáva vzdelávací kurz zaslaním objednávky na mailovú adresu predávajúceho. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný kurz a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu jeho cenu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami Mgr. Dagmar Ferencziová - Lýceum a  že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky a zároveň súhlasom s obchodnými podmienkami.

 

3. Cena kurzu

Cena kurzu je uvedená  na stránke ferencziova.sk a je súčasťou záväznej objednávky. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru. Cena kurzu je konečná.

 

4. Platobné podmienky

Kurz je možné vyplatiť prevodom v jednej (zvýhodnenej) platbe pred začiatkom kurzu alebo vždy pred plánovaným sobotným stretnutím. 

5. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí

Kupujúci má právo odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 5 dní pred začiatkom kurzu  prostredníctvom e-mailu  na adresu: ferencziova@ferencziova.sk s vyplneným vzorovým formulárom na odstúpenie od zmluvy (nájdete nižšie) a priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene.  Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. V prípade platieb za jednotlivé stretnutia je možné účasť bezplatne stornovať najneskôr 2 dni pred plánovaným stretnutím. Vzhľadom na nízky počet účastníkov kurzu je po tomto termíne storno poplatok 100 % z ceny jedného stretnutia.

Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Mgr. Dagmar Ferencziova - Lýceum
Stračia 72
949 01 Nitra

IČO: 40 49 35 63
DIČ: 1042988562

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

Dátum objednania …………..
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

6. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, a e-mailovú adresu. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, a e-mailovú adresu.

Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Mgr. Dagmar Ferencziová - Lýceum sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje budú v nevyhnutnej miere (účtovné doklady) sprístupnené mojej účtovníčke,  nebudú zverejnené ani sprístupnené iným osobám.

V prípade prihlásenia sa na kurz Vás zaradím do mailovej komunikácie prostredníctvom platformy Mailchimp, prostredníctvom ktorej posielam informácie o našich stretnutiach / kurze.. Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete mi to kedykoľvek oznámiť, aby som Vás z tejto komunikácie vymazala. V prípade e-mailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

Kupujúci si je vedomý/á, že na základe písomnej žiadosti doručenej predávajcemu môže žiadať o prístup k svojim osobným údajom, žiadať o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov;

  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • žiadať prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a údajov osobitnej kategórie udeľuje kupujúci dobrovoľne.

7. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ferencziova@ferencziova.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenie sporov nájdete na odkaze http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

PRIHLÁSTE SA TU, AK CHCETE, ABY SOM VÁM ZASIELALA NOVINKY Z OBLASTI HOMEOPATIE A MOJEJ PRAXE.

Pin It on Pinterest