Obchodné podmienky poradenstvo - Homeopatické poradenstvo v Nitre - www.ferencziova.sk

Obchodné podmienky poradenstvo

Predávajúci:

Mgr. Dagmar Ferencziová
Stračia 72
949 Nitra

DIČ: 1042988562 (slobodné povolanie)
nie som platcom DPH

Zodpovedná osoba: Dagmar Ferencziová
e-mail: ferencziova@ferencziova.sk

Kupujúcim je akákoľvek osoba, ktorá si objednala poradenstvo v zdravom životnom štýle prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

2. Objednávka

Predmetom kúpnej zmluvy je poskytnutie homeopatického poradenstva za odplatu. Zmluva medzi predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Predávajúci potvrdzuje, že poskytne stretnutie osobne, telefonicky alebo online podľa požiadaviek klienta za účelom homeopatického poradenstva. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

3. Cena poradenstva

Cenník poradenstva je uvedený na stránke ferencziova.sk a je súčasťou záväznej objednávky. Cena poradenstva je konečná, nie som platcom DPH.

4. Platobné podmienky

Možnosti platieb:

  1. Bankovým prevodom (poradenstvo online, telefonicky či osobne)
  2. V prípade pri osobného stretnutia je možná aj platba v hotovosti (príjmový doklad)

5. Storno

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez poplatku.  

6. Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný uskutočniť osobné stretnutie, alebo poskytnúť stretnutie pomocou elektronickej komunikácie či telefonicky s kupujúcim v dohodnutom dátume objednávky, alebo v inom dátume na základe dohody s kupujúcim. Za nadviazanie spojenia pri telefonickej alebo internetovej komunikácii je zodpovedný kupuj[ci. Spolu so službou je zákazníkovi dodaná faktúra (daňový doklad) alebo príjmový pokladničný doklad. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je služba dodávaná.

7. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, a e-mailovú adresu. 

Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Mgr. Dagmar Ferencziová sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje budú v nevyhnutnej miere (účtovné doklady) sprístupnené mojej účtovníčke,  nebudú zverejnené ani sprístupnené iným osobám.

Kupujúci tiež udeľuje súhlas predávajúcemu so spracúvaním výslovne aj údajov týkajúcich sa zdravia a životného štýlu pre potreby  vyžiadaného homeopatického poradenstva a vedenia s tým súvisiacej písomnej dokumentácie. Všetky uvedené údaje dobrovoľne poskytujem ústne, písomne alebo akýmkoľvek iným spôsobom počas homeopatickej konzultácie, resp. počas predchádzajúcej či následnej komunikácie s predávajúcim. Tento súhlas sa týka aj nadväzujúcich kontrolných homeopatických, resp. krátkych telefonických konzultácií a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať na adrese ferencziova@ferencziova.sk alebo na adrese sídla predávajúceho. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Tieto údaje osobitnej kategórie nebudú poskytnuté tretím osobám ani nebudú predmetom prenosu do tretích krajín. Údaje môžu byť vo veľmi anonymizovanej forme použité na študijné účely študentom homeopatie.

Kupujúci si je vedomý/á, že na základe písomnej žiadosti doručenej predávajcemu môže žiadať o prístup k svojim osobným údajom, žiadať o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov;

  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • žiadať prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a údajov osobitnej kategórie udeľuje kupujúci dobrovoľne.

Pokiaľ by ste súhlasili so zasielaním informácií o homeopatii a mojej praxi, zaradím Vás do mailingového zoznamu v systéme Mailchimp. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

7. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ferencziova@ferencziova.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenie sporov nájdete na odkaze http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

PRIHLÁSTE SA TU, AK CHCETE, ABY SOM VÁM ZASIELALA NOVINKY Z OBLASTI HOMEOPATIE A MOJEJ PRAXE.

Pin It on Pinterest